ประกาศประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

386 Views  | 

ประกาศประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

 

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:30-15:30 น. ณ บริษัท  บัวทองสมุนไพรและสปา จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 252 หมู่ 9 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 

วาระที่ 1               พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 2               พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังนี้

               “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัทมี 10 ข้อ ดังปรากฏในแบบ ว. ที่แนบ ”

วาระที่ 3               พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

Powered by MakeWebEasy.com